قربانی

قربانی

داستان فیلم در منطقه ی “جین” و در فصل پاییز و زمستان، در زمان چین باستان اتفاق می افتد. مشاور اعظم “ژائو دان” و پسرش، ژنرال “ژائو شو” با ژنرال “توآن گو” خصومت دارند. داستانِ انتقام از زمانی شروع میشود، که لشگری که برای جنگ میرود و قرار بوده “توآن” رهبری آنرا داشته باشد، به “ژائو شو” سپرده میشود، “ژائو شو” شوهر “ژوآنگ جین”، خواهر پادشاه است که در زمان انتصاب او برای رهبری لشگر برای جنگ، حامله است. “توآن” بهمراه دستیارش پادشاه را به قتل میرساند و تمام خاندان “ژائو” که شامل ۳۰۰ نفر هستند را میکشد. در زمان آشوب، دکتری بنام “چنگ اینگ” در حال بررسی وضعیت “ژوآنگ جین” که باردار است، میباشد. خبر به گوش او میرسد، بچه بدنیا می آید و بانو بچه را به دکتر میسپارد که او را به یکی از نزدیکان خاندان “ژائو” تحویل دهد. در این حین، همسر خود دکتر نیز بچه دار شده است. “توآن” که از زنده ماندن بچه ی “ژائو” ها مطلع میشود، دستور میدهد تمامی بچه های تازه متولد شده را جمع کنند، که در طول داستان، متوجه میشویم که این دکتر پسر خودش را به جای بچه ی خاندان “ژائو” قربانی میکند و داستان ادامه می یابد