مرد

مرد

بعدازآنکه کشور انگلستان با وجود آن‌همه ظلمی که به مردم هند کرد شروع به دزدی و غارت از خزانه‌های "راجا صاحاب" کرد. "راجا صاحاب"  یکی از بزرگان آن منطقه بود و انگلیسی‌ها از آن هراس داشتند از قضیه خبردار شود. او پس از خبردار شدن، به‌دنبال انگلیسی‌ها آمد و بعدازآنکه جلوی انگلیسی‌ها را گرفت...