قصه عشق

قصه عشق

پیرمرد بازنشسته‌ای با پسرش در یک‌خانه قدیمی در تهران زندگی می‌کند. پیرمرد که دیگر طاقت بی‌احترامی و ناسزا گفتن عروسش را ندارد به‌ناچار تصمیم می‌گیرد تهران را ترک کرده و به شمال سمت زادگاهش برود و مابقی عمر خود را در آنجا سپری کند که...

پروانه نمایش: ۱۵۵/۱۰۴۹۷۱