آقای شانس

آقای شانس

عباس که به حرفه‌ی سلمانی مشغول است هنوز جواز کسب دریافت نکرده، چراکه هر بار در امتحان اتحادیه‌ی صنف آرایشگران مردود شده است. او قصد دارد با دختر آمیرزا محمود ازدواج کند اما پدر و مادر دختر، جواز کسب گرفتن عباس را شرط جواب مثبت دادن به او اعلام می‌کنند، اما عباس موقع تهیه‌ی جواز کسب شناسنامه‌ی خود را گم می‌کند و...

پروانه نمایش: ۱۴۸۰۶ - ۱۵۵/۸۸