چهار نمایشنامه‌خوانی / بخش دوم

چهار نمایشنامه‌خوانی / بخش دوم

""چهار نمایشنامه‌خوانی""

خدای کشتار به سبک ایرانی: فرهاد آئیش

سه خواهر: محمد چرمشیر

تهران زیر بال فرشتگان: نادر برهانی مرند

مردی که زنش را گم کرد: حمید امجد

کارگردان: احسان بشارت

مدیر پروژه: عباس غفاری

پروانه نمایش: ۹۴/۳۰۲۴۹