سابترانو

سابترانو

در اثر یک کودتای نظامی استرالیا تحت لوای حکومتی فاشیستی قرار می‌گیرد و حالا «کنراد» قهرمانی که به مرگ محکوم‌شده بود و به‌سختی از چنگالش فرار کرده برای انتقام بازمی‌گردد و...