محکومین بهشت

محکومین بهشت

حشمت پدر پونه با عصبانیت وارد مدرسه شده و دخترش را از کلاس بیرون می‌کشد و به خانه می‌برد و به‌اجبار او را پشت‌دار قالی می‌نشاند. شبنم برای آخرین بار به دیدار پدر متهم به قتل خود به زندان می‌رود. این دو دختر برای رسیدن به خوشبختی به تهران فرار می‌کنند اما...