مادران واقعی

مادران واقعی

زنی به نام ساتوکو و همسرش که بچه‌دار نمی‌شوند، نوزاد پسری را به فرزندی قبول می‌کنند و کم کم با آن نوزاد خو می‌گیرند. اما ناگهان زنی که ادعا می‌کند مادر اصلی بچه است، با ساتوکو تماس می‌گیرد و او قانع می‌شود که با آن زن روبرو شود...