در یک شب اتفاق افتاد

در یک شب اتفاق افتاد

"الی" از دست پدرش به خاطر مخالفت با ازدواجش، ناراحت شده و به سفری رفته بود که به‌طور تصادفی با یک خبرنگار به نام پیتر هم‌سفر می‌شود...