لیلی و مجنون

لیلی و مجنون

«لیلی و مجنون» از جمله آثار نظامی گنجوی، شاعر قرن ششم هجری قمری بوده است. وی منظومه جاودانی «لیلی و مجنون» را به خواهش و تشویق یگانه پسرش خلق کرده است...

تئاتر «لیلی و مجنون» ساخته‌ی پری صابری است...

شماره پروانه: ۸۵/۵۰۳۰