سلام دوست من

سلام دوست من

هیرو (سلمان خان) در شرکت شخصی به نام خانا کار می‌کند. سلمان خان عاشق همکارش رانی است. با ورود شخصی به نام ویشال، که در ساختمان کناری کار می‌کند، می‌فهمد که رئیس شرکت در قاچاق مواد مخدر دست دارد. هیرو از رئیس خود دفاع می‌کند اما سرانجام متوجه این اشتباهش می‌شود و رئیس شرکت هیرو را می‌کشد و به قلب ویشال شلیک می‌کند. پلیس برای زنده نگه‌داشتن  ویشالسعی می‌کند قلب هیرو را به ویشال پیوند بزند اما...