سرقت از بانک

سرقت از بانک

یک گروه حرفه‌ای تصمیم دارند به بانکی در سنت لوئیس دستبرد بزنند. اما وقتی خواهر یکی از سارقان سوءظن خود را ابراز می‌کند، نقشه آن‌ها با پیچیدگی‌هایی همراه می‌شود و...